Napisz do nas 


 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY SANKTUARIUM

 

Aktualizacja:

28 lipca 2008 r.

Możesz tutaj zapoznać się ze strukturami ministranckiej wspólnoty. Dowiesz się teraz, skąd się wzięli ministranci, jaką formacją kroczą i przez jakie poszczególne etapy przechodzą.

LSO w Janowie Lubelskim

Kim jest ministrant?

Kto to jest ministrant?

Historia ministrantów

Działalność ministrantów


Liturgiczna Służba Ołtarza w Janowie Lubelskim

Wielu chłopców marzy o tym, by być ministrantem. Ale sama chęć nie wystarczy. Bo to szczególna służba. Służba u stóp ołtarza, na którym Jezus Chrystus składa Ofiarę z samego Siebie. Być blisko ołtarza to znaczy być blisko samego Jezusa, tuż, tuż u Jego boku.

Ministrant kocha Jezusa i służy Mu. Decyduje się na tę służbę, bo już wcześniej pokochał Jezusa. Kto go nauczył tej miłości? Na pewno pierwsi powiedzieli mu o Bogu rodzice. To oni zadbali o jego chrzest, nauczyli go znaku krzyża i pierwszej modlitwy, prowadzili do kościoła. Potem, kiedy podjął decyzję, że będzie ministrantem – nie zabraniali. Pochwalili, pomagali. Bo dla nich to też zaszczyt.

Biała komeżka, biała dusza... Blisko ołtarza, blisko Jezusa... Być ministrantem - to służyć. Jak długo?... Nawet i przez całe życie. Może tu, u stóp ołtarza, któryś z tych chłopców usłyszy Jezusowe „Pójdź za Mną”?...

Rodzice wierzący, świadomi chrześcijanie, wiedzą dobrze jak ważną sprawą jest religijne wychowanie dziecka, wiedzą jak wielką pomocą jest dla nich Chrystus w tym procesie wychowywania. Dlatego starają się prowadzić swoje dzieci do Chrystusa i Jego ołtarza. Nasz wielki rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:

"Drodzy rodzice, dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci…

Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten sposób dochowacie wzoru, dochowacie wierności waszemu powołaniu rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci”.

Służba przy ołtarzu jest wielkim zaszczytem. Ma w sobie znamię wybrania. Stają tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób „wejrzał” Chrystus Pan.

Rodzicom wszystkich ministrantów gratulujemy i dziękujemy za umożliwianie dzieciom tego, by służyły przy ołtarzu.

Służba przy ołtarzu wymaga od człowieka nie tylko poprawnego wykonywania pewnych czynności, lecz także określonej postawy w życiu. W tym celu odbywają się spotkania formacyjne raz w tygodniu.

Opiekun LSO

Ks. Tomasz Kwaśnik

Kim jest ministrant?

MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.

Słowo "ministrant" pochodzi z języka łacińskiego "ministrare" i oznacza "służyć, pomagać". Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.

Kto to jest ministrant?

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość. 

3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! 

Historia ministrantów

Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (...). Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym" (J 6, 8-9, 11). Tak, więc ów "praministrant" usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii. Faktem jest, że od początku chrześcijaństwa Biskup sprawował Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Był on sprawowany przez chłopców, którym stawiano wysokie wymagania moralne. Wspaniałe świadectwo lektorom tamtych czasów wystawił biskup Cyprian, męczennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który odważnie bronił wiary i cierpiał z jej powodu.

W późniejszych wiekach publiczne czytanie słowa Bożego zarezerwowane było wyłącznie dla osób przygotowujących się do kapłaństwa. W średniowieczu do Mszy Świętej usługują klerycy, a od Soboru Trydenckiego (1545 r.) ministranci. W oficjalnych dokumentach Kościoła wzmiankę na ten temat znajdujemy dopiero w "Mediator Dei" Piusa XII z 1947 r. Zapewne starsi pamiętają jeszcze Msze Święte odprawiane w języku łacińskim, gdzie ksiądz był odwrócony tyłem do ludzi. Wówczas służyło tylko dwóch ministrantów, zaś prezbiterium było oddzielone od reszty świątyni. Dopiero II Sobór Watykański (1962-1965) zajął się reformą liturgii i powrócił do starej tradycji Kościoła. Podkreślił rolę ludzi świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierza na nowo funkcję lektora także osobom świeckim nie posiadających święceń. Liczny udział ministrantów i lektorów w liturgii wymaga jednak odpowiedniej troski o należyte przygotowanie ich do wykonywanych funkcji.

Działalność ministrantów

W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko, co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność. Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość, że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego, co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie ministrantem jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każda Msza św. jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11
Diecezja Sandomierska