"RÓŻA W RODZINIE" NR 4 (138) BOŻE NARODZENIE 2014

Powrót do okładki RwR

 

W numerze 4/2014 między innymi:

Zastępy Rycerzy Niepokalanej przy Sanktuarium - s. Łucja

Sobotnie czuwanie Kręgu Biblijnego - Katarzyna Misiura

Odmawiajmy Różaniec - s. Łucja

Wszyscy jesteśmy misjonarzami - s. Łucja

Spotkanie z misjonarzem - ks. Sławomir Machowski

Droga Krzyżowa w intencji Ojczyzny - ks. Sławomir Machowski

Radość niedzielnej Eucharystii - Klaudia Portka

Gotowi służyć Bogu i Ojczyźnie - ks. Krystian Musiał

Perełki św. Jadwigi - ks. Krystian Musiał

Intronizacja w parafii św. Jadwigi - ks. Krystian Musiał

Święty z wizytą u dzieci - ks. Krystian Musiał


SOBOTNIE CZUWANIE KRĘGU BIBLIJNEGO

Żyjąc Święty Jan Paweł II napisał w liście apostolskim Orientale Lumen znamienne słowa, które w prawdzie odnosiły się do życia mnichów Kościoła Wschodniego, jednakże mogą stanowić istotną wskazówkę dla duchowości każdego z nas. Papież pisał w nich o znaczeniu Słowa Bożego i Eucharystii. „Właśnie Słowo Boże jest punktem wyjścia (…) — Słowo, które woła, które wzywa, które stawia pytania, tak jak to się stało w przypadku Apostołów. Kiedy Słowo dociera do człowieka, rodzi się posłuszeństwo, to znaczy takie słuchanie, które zmienia życie. Każdego dnia mnich karmi się chlebem Słowa. Pozbawiony go, jest jakby umarły i nie ma już nic do przekazania braciom, ponieważ Słowo jest Chrystusem, do którego (…) ma się upodabniać. (…)W Eucharystii objawia się w całej swej głębi natura Kościoła, wspólnoty zwołanych na zgromadzenie, by sławić dar Tego, który jest Ofiarnikiem i Ofiarą: uczestnicząc w Świętych Tajemnicach, stają się oni «krewnymi» Chrystusa, antycypując doświadczenie przebóstwienia poprzez nierozłączną więź, jaka łączy w Chrystusie Bóstwo i człowieczeństwo. Eucharystia jest jednak również tym, co antycypuje przynależność ludzi i rzeczy do niebieskiego Jeruzalem. W ten sposób objawia ona całkowicie swą naturę eschatologiczną”.

Piękne, ale jakże trudne słowa Świętego Papieża wskazują, że życie duchowe powinno opierać się na dwóch bardzo ważnych elementach: na wsłuchiwaniu się w Słowo Boże i gromadzeniu się wraz z braćmi w wierze na Eucharystii. Te dwa filary budują relację chrześcijanina z Bogiem, pozwalają zmierzać do świętości opierając się nie na własnych siłach i pomysłach, lecz na mocy Boga. Pamiętając o tych wskazówkach, jednocześnie mając świadomość jak bardzo ta droga jest trudna, każdy chrześcijanin powinien jak najczęściej przychodzić i posilać się przy „dwóch stołach”: stole Ofiary Eucharystycznej i stole Słowa Bożego. Bez tych „pokarmów” dusza ludzka umiera… Gdzie więc można otrzymać te duchowe dary? Przede wszystkim w czasie Mszy Świętej, gdzie nie tylko możemy słuchać Boga i Go adorować, lecz także przyjąć Jego Ciało. Przedłużeniem Mszy Świętej jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

Aby rozwijać wspomniane wyżej elementy duchowości, w naszej parafii organizowane są nabożeństwa i wieczornice. Jedną z interesujących propozycji są czuwania organizowane przez Wspólnotę Kręgu Biblijnego działającego od kilku lat w naszej parafii. Dzięki życzliwości księdza Proboszcza i ofiarnej współpracy opiekuna grupy Ks. Sylwestra Utnika od października 2014 roku, w każdą II sobotę miesiąca, o godzinie 19:00, Krąg Biblijny wraz z zebranymi w kościele wiernymi adoruje Chrystusa: najpierw w Znaku Słowa Bożego, następnie w Postaciach Eucharystycznych. Najważniejszym celem sobotnich spotkań jest uwielbienie Boga, ale także dziękowanie za otrzymane łaski, przeproszenie za grzechy jak również prośby w intencjach własnych. Krąg Biblijny zaprasza zebranych ludzi, aby włączali się we wspólną modlitwę i głośno wypowiadali swe intencje. Tematem przewodnim spotkań jest kerygmat. Słowo to (w języku greckim kerygma) oznacza głoszenie lub ogłaszanie. „Kerygmat jest niczym innym jak głoszeniem tego, że zapowiedzi Starego Testamentu o mającym nadejść Mesjaszu, wypełniły się w Jezusie Chrystusie. To proklamowanie prawdy o śmierci oraz zmartwychwstaniu Jezusa, a więc o tym, co najważniejsze i najbardziej podstawowe. Ujmując rzecz najprościej można stwierdzić, że kerygmat to głoszenie, iż u Boga jest miejsce dla ludzi słabych, bezradnych, smutnych i samotnych, często z przegranym życiem; jest to orędzie o tym, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa dzisiaj, a Jego miłość jest większa od każdego naszego grzechu, bo potrafi wszystko wybaczyć”. Kerygmat przypomina prawdę, ze Bóg jest Miłością, jego celem jest doprowadzenie człowieka do spotkani z Trójcą Świętą. Kerygmat zawiera w sobie kilka elementów, które są ogłaszane i jednocześnie stanowią tematykę poszczególnych adoracji Kręgu Biblijnego.

Dwa pierwsze czuwania miały jako tematy przewodnie następujące elementy kerygmatu: „Miłość Boża” oraz „Grzech”. Ostatnie zaś czuwanie, które miało miejsce 13 grudnia 2014 roku, głosiło prawdę, że Jezus jest Zbawicielem człowieka. Było to swoiste przygotowanie do nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego. Adorację Słowa Bożego i Najświętszego Sakramentu tym razem poprzedziła pantomima, którą przygotowała diakonia teatralna Kręgu Biblijnego. Obraz ten w sposób syntetyczny przedstawił groźną i zwodniczą rzeczywistość grzechu, w który każdy człowiek, o ile nie będzie czuwał nad swoim sercem i nad relacją z Bogiem, może zostać uwikłany. Jednak celem pantomimy było wskazanie, że nie ma takiego zła, z którego nie byłoby wyjścia, a pomóc w tym może jedynie Jezus Chrystus – Zbawiciel. On jeden ma moc, aby wybawić i przywrócić człowiekowi utraconą godność. Po pantomimie nastąpiło nabożeństwo adoracji Słowa Bożego. Następnie odczytano i rozważono słowa z Dziejów Apostolskich: „Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (4, 12). Komentarz do Słowa wygłosił proboszcz parafii ks. Jacek Staszak. Dalszą część sobotniego czuwania stanowiła wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, która w tym miesiącu miała charakter uwielbienia. W obliczu zbliżającego się wspomnienia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, zebrani na czuwaniu chcieli przede wszystkim oddać Bogu chwałę w tej niezgłębionej Tajemnicy. Poruszającym i bardzo szczególnym momentem czuwania było indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, dzięki któremu każdy uczestnik mógł odczuć fizycznie bliskość Zbawiciela.

Krąg Biblijny pragnie kontynuować zwyczaj adoracji w drugą sobotę miesiąca. Pragnie uwielbiać Boga w Jego dziełach i głosić Jego miłość. Wszyscy parafianie oraz goście są zaproszeni, aby przyjść, zobaczyć i doświadczyć Jego dobroci.

Katarzyna Misiura

do góry


SPOTKANIE Z MISJONARZEM

25 września br. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II gościliśmy ks. Wiesława Podgórskiego, misjonarza z Ekwadoru, pochodzącego z niedalekiego Kłyżowa, który przybył do nas na zaproszenie Szkolnego Koła Misyjnego. Członkowie Koła wraz z opiekunem, ks. Sławomirem, nawiązali kontakt z księdzem Wiesławem już rok wcześniej organizując dla niego pomoc materialną oraz modlitewną. Ks. Wiesław barwnie opowiadał o swojej pracy w Czadzie i w Ekwadorze, gdzie posługuje obecnie. Odpowiadał także na pytania słuchaczy. Niemałą atrakcją była również prezentacja przedmiotów codziennego użytku z Afryki, jak naczynia czy broń oraz strojów z Afryki i z Ekwadoru. Na zakończenie młodzież mogła sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia z Misjonarzem. Rozmowy były bardzo ciekawe, młodzież stawiała wiele pytań, nic więc dziwnego, że spotkanie mocno się przeciągnęło. Teraz oczekujemy na kolejne! A księdzu Wiesławowi życzymy owocnej pracy i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie!

ks. Sławomir Machowski

do góry


RADOŚĆ NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII

Każda Msza Święta jest spotkaniem z Bogiem. Jest czasem, który poświęcamy Jezusowi: dziękujemy, przepraszamy czy prosimy Go o łaski dla naszego życia. Każde spotkanie z Jezusem powinno być przepełnione radością z faktu, że spotykamy się z kimś ważnym dla nas.

W parafii pw. św. Jadwigi Królowej w każdą niedzielę o godz. 10.00 jest sprawowana Msza Święta dla dzieci. Odkąd w naszej parafii swoją posługę duszpasterską rozpoczął ks. Krystian Musiał, Msza Św. dla dzieci zaczęła nabierać kolorytu. Komentarze liturgiczne, czytania oraz modlitwę powszechną w czasie Mszy Św. wykonują dzieci. W czasie Eucharystii jest także specjalne kazanie do dzieci, które głosi ks. Krystian. W czasie kazań dzieci prowadzą dialog z księdzem. Jednak największą ciekawość dzieci budzi przedmiot codziennego użytku jaki kaznodzieja przynosi na kazanie. Różnorodność i atrakcyjność kazań oraz łatwość przekazu prawd wiary sprawiają, że dzieci bardzo chętnie biorą w niej udział. Dzieci z chęcią podchodzą do ołtarza i z jeszcze większą radością odpowiadają na pytania księdza.

Cieszy fakt, że coraz więcej dzieci zaczyna uczęszczać na niedzielną Mszę Świętą. Uroku tej Mszy Świętej nadaje także śpiew scholi dziecięcej Perełki św. Jadwigi. Schola powstała z inicjatywy ks. Krystiana i obecnie tworzy ją ok. 20 dzieci. Przed każdą Mszą Świętą o godz. 9.30 odbywa się w kościele wspólne śpiewanie dzieci, na które przychodzi coraz większa grupa najmłodszych członków naszej wspólnoty parafialnej. Podjęte przez duszpasterzy działania sprawiły, że coraz więcej dzieci z radością uczęszcza na niedzielną Mszę Św. Nie jest ona tylko obowiązkiem, ale stała się radosnym przeżywaniem wiary we wspólnocie. Na zakończenie Mszy Św. dzieci otrzymują indywidualne błogosławieństwo oraz pamiątkowe naklejki.

Klaudia Portka

do góry


INTRONIZACJA W PARAFII ŚW. JADWIGI

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa wystawiła w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim spektakl pt.: „Idę śladami Króla królów i Pana panów”. Scenariusz i reżyserię przygotowała p. Teresa Duda na podstawie pism Sł. B. Rozalii Celakówny. W spektaklu zostały podkreślone wartości chrześcijańskie rodziny Celaków, tj. religijne wychowanie, kultura słowa czy wartość modlitwy. Ukazano także wielką dobroć oraz zaangażowanie Rozalii w wypełnienie w jej życiu woli Bożej. Przedstawienie wprowadziło wiernych parafii w rekolekcje adwentowe, które trwały od I niedzieli adwentu do środy 3 grudnia i przygotowały całą parafię do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rekolekcje prowadzili ojcowie redemptoryści: o. Waldemar Sojka i o. Andrzej Zając.

Zwieńczeniem rekolekcji była Msza Św. sprawowana pod przewodnictwem Ks. bp-a Edwarda Frankowskiego, w czasie której parafia dokonała intronizacji NSPJ. We Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczyło 17 kapłanów, a wśród nich Diecezjalny Opiekun Intronizacji NSPJ ks. Stanisław Olszówka. Akty intronizacyjne złożyło 20 delegacji, które reprezentowały władze miasta i powiatu oraz różne grupy zawodowe i społeczne. W Eucharystii prócz licznie zgromadzonych parafian wzięli udział przedstawiciele wspólnot intronizacyjnych z diecezji i spoza jej granic: p. Ewa Nosiadek – krajowa animatorka oraz animatorka diecezji sandomierskiej z Tarnobrzega.

Cieszy fakt, że idea intronizacji NSPJ w naszej parafii wyszła od świeckich ludzi – stwierdził ks. proboszcz.

Ks. Krystian Musiał

do góry

 


Wydawca:

Parafia św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Redaguje zespół:

Dyrektorzy Redakcji: ks. dr Jacek Staszak i ks. dr Jacek Beksiński

Redaktor techniczny: mgr inż. Michał Łukasz

Adres redakcji:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 872 01 11

(C) 2001-2015